Olet täällä

4.6.2019 - 16:28

Kainuulaisille hyvinvointia kulttuurista

kulttuurihyvinvointisuunnitelma.jpg
Kainuun liitossa laadittu Kainuun kulttuurihyvinvointisuunnitelma vuosille 2019–2022 on hyväksytty maakuntahallituksessa ja julkaistu Kainuun liiton julkaisusarjassa. Suunnitelma on tarkoitettu vahvistamaan taiteen ja kulttuurin hyvinvointia lisäävän merkityksen ymmärtämistä Kainuussa ja toimijoiden sitouttaminen taiteen ja kulttuurin hyödyntämiseksi kainuulaisten hyvinvoinnin lisäämisessä.

Kulttuurisisällöt osaksi eri palveluita ja elämäntilanteita

Ihmisen hyvinvointi koostuu fyysisestä ja henkisestä terveydestä, joihin ihminen itse voi vaikuttaa. Myös yhteiskunta voi antaa tukea hyvinvoinnin ylläpitoon ja edistämiseen. Taiteella ja kulttuurilla on positiiviset mahdollisuudet ihmisen hyvinvoinnin tukemisessa.

Kainuun liitto sai tammikuussa 2018 Taiteen edistämiskeskukselta pilottihankerahoituksen 40 000 euroa Kainuun kulttuurihyvinvointisuunnitelman laatimiseksi. Rahoitushaku pyrki Taide- ja kulttuuripalvelujen juurruttamiseen osaksi sosiaali- ja terveydenhuollon toimintaa.

Maakuntahallituksessa 1.4.2019 hyväksytyn Kainuun kulttuurihyvinvointisuunnitelman tarkoitus on sitouttaa maakuntaa, sote-kuntayhtymää, kuntia, järjestöjä sekä taiteen ja kulttuurin tuottajia toimimaan yhdessä sen hyväksi, että taiteen ja kulttuurin osuus lisääntyy kainuulaisten elämässä kaikissa elämäntilanteissa ja lisää heidän hyvinvointiaan.

Tavoitteena on vahvistaa yhteistä ymmärrystä taiteen ja kulttuurin merkityksestä kainuulaisten hyvinvoinnin lähteenä joka ikäryhmässä ja kaikissa elämäntilanteissa ja juurruttaa taide- ja kulttuurisisältöisiä palveluja osaksi lastenhoitoa, koulutusta, työelämää sekä sosiaali- ja terveydenhuoltoa. Suunnitelman arvopohjana on yhdenvertaisuuden toteuttaminen yhteiskunnassa sekä mahdollisuuksien laajentaminen, jotta jokaisella olisi tilaisuus ilmaista itseään ja osallistua kulttuuritoimintaan ja taiteeseen innostuksensa mukaisesti ja esteettömästi. Kulttuurihyvinvointipalvelut tukevat jokaisen väestöryhmän ja yksilön tasavertaista osallisuutta ja toimijuutta, ja kulttuuriset oikeudet toteutuvat.

Kainuun kulttuurihyvinvointisuunnitelman tavoitteena on, että:

1. Kainuussa lisätään taiteen ja kulttuurin osallisuutta ja saavutettavuutta niin, että taide ja kulttuuri koskettavat kaikkia kainuulaisia.

2. Kainuussa kasvatetaan hyvinvoinnin tasa-arvoa ja pyritään terveyserojen vähentämiseen väestöryhmien välillä ja siinä käytetään työvälineenä myös taidetta ja kulttuuria.

Kulttuurihyvinvoinnin vahvistamisen myötä Kainuussa syntyy ja juurtuu verkostoja eri aloille, kuten sivistyspalveluihin ja sosiaali- ja terveydenhuoltoon tai ympäristöjen hoitoon lisäämään taiteen ja kulttuurin osuutta eri toimialojen toiminnassa.

Yhteys kansalliseen suunnittelutyöhön

Viimeisen vuosikymmenen aikana on suomalaisessa kulttuuripolitiikassa alettu puhua kulttuurin ja taiteen taloudellisten vaikutusten ohella myös niiden hyvinvointivaikutuksista. Opetus- ja kulttuuriministeriö ja sosiaali- ja terveysministeriö ovat mukana hankkeissa, jotka tukevat kansalaisten osallisuutta ja vähentävät syrjäytymistä juuri kulttuurin ja taiteen kokemisen, harrastamisen ja osallistumisen avulla. Ensimmäisiä kulttuurihyvinvointi-suunnitelmia on laadittu muutaman viime vuoden sisällä useissa maakunnissa.

Tavoite on, että taide- ja kulttuuritoiminta juurtuu pysyvämmin maakuntien ja kuntien rakenteisiin. Taiteen ja kulttuurin saatavuutta ja saavutettavuutta mahdollistetaan ja helpotetaan, mikä otetaan yhdenvertaisuuden ja hyvinvoinnin parantamisen tavoitteissa huomioon maakunnan ja kuntien strategioissa ja toiminnassa ja sitä seurataan.

Opetus- ja kulttuuriministeri Sampo Terho ja perhe- ja peruspalveluministeri Annika Saarikko antoivat 28.2.2019 suosituksen taiteen ja kulttuurin saatavuuden ja saavutettavuuden parantamiseksi sosiaali- ja terveydenhuollossa. Kainuun kulttuurihyvinvoinnin suunnitelmaa laadittaessa oltiin säännöllisessä yhteydessä suositusten valmistelijoihin ja näin Kainuun ja muiden pilottihankkeiden kokemukset välittyvät suosituksissa.

Kainuun kulttuurihyvinvointisuunnitelmaa ja ministeriöiden suosituksia tulee jatkossa käyttää maakuntastrategian laatimisessa, maakunnan ja kuntien hyvinvointisuunnitelmien tekemisessä sekä erityisesti sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen suunnittelussa.

 

****************************************
 

Taiteen edistämiskeskus

 

Taiteen edistämiskeskuksen avustukset: https://www.taike.fi/fi/apurahat-ja-avustukset

Uusimmat