Olet täällä

2.1.2020 - 15:00

Ilmasto- ja ympäristövastuullinen Kainuu 2040 -hanke alkamassa

Tyttö ja pelto
Kainuun liitossa käynnistyy vuoden 2020 helmikuun alusta Ilmasto- ja ympäristövastuullinen Kainuu 2040 -hanke, jossa päivitetään maakuntahallituksen ohjauksessa Kainuun ympäristö- ja ilmastotavoitteita hyödynnettäväksi myöhemmin maakuntasuunnitelmassa ja -ohjelmassa.

Vuoden mittaisessa hankkeessa selvitetään, mitä ilmastonmuutokseen ja ympäristönsuojeluun liittyvät toimintaympäristön muutokset Kainuussa edellyttävät. Toimintaedellytyksiä raamittavina tekijöinä huomioidaan kansainväliset ja kansalliset sopimukset, esim. YK:n kestävän kehityksen tavoitteet ja YK:n ilmastosopimukset sekä Marinin hallitusohjelman ilmasto- ja ympäristövastuullisuustavoitteet, ja niitä verrataan Kainuun nykytilanteeseen. Toimintaympäristön vaatimukset huomioiden muotoillaan Kainuun omat ilmasto- ja ympäristötavoitteet ja toimenpiteet sekä laaditaan tavoitteiden toteutumisen seurannan mittaristo ja systemaattinen seurantamalli.

Tavoitteisto muotoillaan laajapohjaisen osallistavan prosessin kautta. Yhteinen näkemys nykytilasta, ilmastotavoitteiden asettaminen ja tarvittavat toimenpiteet vaativat sidosryhmien näkemysten huomioimista sekä avointa ja osallistavaa suunnitteluprosessia, jossa myös paikallisille asukkaille tarjotaan mahdollisuudet esittää näkemyksensä. Osallisuutta tukemaan hankkeessa asetetaan ilmastonmuutoksen ja ympäristöllisesti kestävän kehityksen nuorisopaneeli, jonka avulla kuullaan kainuulaisia nuoria. Paneeli toteutetaan sekä fyysisinä tapaamisina että virtuaalisena keskustelufoorumina.

vipuvoimaaeu_2014_2020_rgb.png

Tavoitteena vahvistaa strategioiden vaikuttavuutta

Hankkeessa tehdään Kainuun maakunnan ympäristö- ja ilmastotavoitteet kokoava yksi asiakirja, jonka tavoitteisto liitetään myöhemmin soveltuvin osin osaksi alueen pitkänajan tavoitteita linjaavaa maakuntasuunnitelmaa, niitä lyhyemmällä ajanjaksolla toteuttavaa maakuntaohjelmaa sekä vuosittain päivitettävää maakuntaohjelman toteutussuunnitelmaa (TOPSU). Näin ympäristö- ja ilmastonäkökohtien painoarvo ja ohjausvaikutus maakunnan kehittämisessä kasvavat ja seurattavuus paranee. Ilmastomuutoksen hillintä voi antaa elinkeinoelämälle Kainuussa uusia mahdollisuuksia esimerkiksi uusiutuvan energian tuotannossa (tuulivoima, biopolttoaineet jne.), puurakentamisessa tai kiertotaloudessa.

Nykyisten Kainuun ympäristöohjelman ja ilmastostrategian voimassa oloaika päättyy vuoden 2020 lopussa. Kainuun maakuntahallitus on päättänyt, että nuo ohjelmat päivitetään ja yhdistetään yhdeksi ohjelmaksi, johon Ilmasto- ja ympäristövastuullinen Kainuu 2040 -hanke tuottaa materiaalia. Hankkeen alussa tehdään (osittain ulkopuolisena työnä) arviointi Kainuun ympäristöohjelman ja ilmastostrategian tavoitteiden toteutumisesta. Hankkeessa toteutetaan kilpailutusten kautta ostopalveluina myös muita asiantuntijaselvityksiä. Kainuussa ja naapurimaakunnissa on menossa samaan tematiikkaan liittyviä hankkeita, joiden kanssa tehdään yhteistyötä.

Ilmasto- ja ympäristövastuullinen Kainuu 2040 -hankkeen kokonaisbudjetti on 139 376 euroa, se rahoitetaan EU:n EAKR-ohjelmasta ja rahoittavana viranomaisena toimii Pohjois-Pohjanmaan Ely-keskus. 

Lisätiedot

Uusimmat