Olet täällä

28.6.2017 - 14:48

Hallintopäällikön virka haettavana

Kainuun liitto -logo
Kainuun maakuntahallitus julistaa haettavaksi hallintopäällikön viran seuraavilla perusteilla ja kelpoisuusehdoilla:

Tehtävänkuvaus

Hallintopäällikkö on liiton hallintopalvelujen vastuualueen päällikkö ja toi­mii hallintopalvelujen esimiehenä. Hallintopäällikkö vastaa ko­ko­nai­suu­te­na liiton yleis-, talous- ja henkilöstöhallinnon asioiden hoi­dos­ta. Hallintopäällikölle kuuluu käytännön talousvastuu sekä eri­lais­ten sopimusten ja toiminta- ja taloussuunnitelman valmistelu, ta­lou­den seuranta sekä tietyt tilinpäätöskirjaukset. Hallintopäällikkö toimii maa­kun­ta­val­tuus­ton ja –hallituksen sihteerinä ja vastaa ko­kous­pää­tök­sis­tä tiedottamisesta. Hallintopäällikkö toimii tar­kas­tus­lau­ta­kun­nan sihteerinä. Hallintopäällikkö kuuluu Kainuun liiton johtoryhmään.

Edellytettävä koulutus

Viran kelpoisuusehtona on soveltuva ylempi korkeakoulututkinto.

Edellytettävä työkokemus

Virkaan valittavalta edellytämme:

  • riittävää työkokemusta hallinto-, talous- ja henkilöstöasioiden hoi­ta­mi­ses­ta sekä
  • esimieskokemusta ja johtamistaitoa.
     

Lisäksi viran täytössä arvostamme aktiivista ja määrätietoista joh­ta­mis­otet­ta, yhteistyökykyä, aloitteellisuutta sekä neuvottelu- ja vuo­ro­vai­ku­tus­tai­to­ja.

Kielitaito

Virkaan valitulla tulee olla hyvä suomen kielen taito, jota vir­ka­suh­teen menestyksellinen hoitaminen edellyttää.

Palvelussuhteeseen liittyviä tietoja

Hallintopäällikkö sijoittuu Kainuun liiton hallintopalveluihin. Palkkaus ja muut virkasuhteen ehdot määräytyvät kunnallisen yleisen virka- ja työ­eh­to­so­pi­muk­sen (KVTES) mukaisesti.
Virka täytetään 01.10.2017 alkaen. Virka on määräaikainen 31.12.2018 loppuun saakka.
Virkaan sovelletaan kuuden (6) kuukauden koeaikaa. Ennen viran vas­taan­ot­ta­mis­ta virkaan valitun tulee jättää lääkärintodistus ter­vey­den­ti­las­taan.

Lisätietoja

Hakemukset ansioluetteloineen ja kelpoisuusehtojen täyttämisen osoit­ta­vi­ne todistuksineen osoitetaan Kainuun maakuntahallitukselle ja toimitetaan 14.8.2017 klo 15.00 mennessä sähköisesti Kuntarekry –järjestelmässä tai kirjallisesti osoit­tee­seen Kainuun liitto, Kauppakatu 1, 87100 Kajaani.

Hakuilmoitus julkaistaan kokonaisuudessaan Kainuun liiton il­moi­tus­tau­lul­la ja kotisivuilla, Kuntarekryssä, mol.fi –palvelussa, Kun­ta­leh­des­sä ja Kainuun Sanomissa.

Lisätietoja virasta antaa maakuntajohtaja Pentti Malinen, puh. 044 7970 197 ja maakuntahallituksen puheenjohtaja Timo Korhonen, puh. 050 5122 238.

Kajaanissa, 30.06.2017

Kainuun maakuntahallitus

Aiheeseen liittyvät asiasanat: 

Uusimmat