Olet täällä

Kainuun liiton EAKR-hankkeiden valintaperusteet, valintaprosessi ja pisteytysjärjestelmä

Tehtävät

Yleiset valintaperusteet ovat EU- ja kansalliseen lainsäädäntöön perustuvia vaatimuksia. Mikäli jokin yleinen valintaperuste ei täyty, hanke ei voi saada rahoitusta.
  • Hankkeen tuettavan toiminnan toimenpiteet ovat rakennerahasto-ohjelman erityistavoitteen mukaisia sekä Kainuun maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelman 2019–2020 mukaisia https://www.kainuunliitto.fi/tehtavat/aluekehitys/vireilla-olevat-asiat/maakuntaohjelman-toimeenpanosuunnitelma
  • Hankkeella on tunnistettuun tarpeeseen pohjautuva hankkeen etenemisen tarkastelun mahdollistava tavoitteellinen ja konkreettinen suunnitelma 
  • Hakijalla on taloudelliset ja toiminnalliset edellytykset hankkeen toteuttamiseksi                         
  • Hankkeelle esitetyt resurssit ovat realistiset hankesuunnitelmassa esitettyjen tavoitteiden saavuttamiseksi 
  • Hankkeen saamaa tukea ei käytetä yleisenä toimintatukena ja hankkeen saamalla tuella on merkittävä vaikutus hankkeen toteutumiseen

Erityiset valintaperusteet ovat erityistavoitekohtaisia. Ne eivät rajaa hankkeiden tukikelpoisuutta, vaan pyrkivät nostamaan esille parhaita hankkeita. Valintaperusteiksi on nostettu rakennerahasto-ohjelman erityistä lisäarvoa tuottavia painopisteitä tai painotuksia. Kaikkien hankkeiden tulee vaikuttaa kasvuun, kilpailukykyyn ja työllisyyteen.

Jokaisen hakemuksen pisteytysasteikko on 1-5. Erityiset valintaperusteet määräytyvät hankkeelle valitun erityistavoitteen mukaan. Pisteytys tehdään EURA2014-järjestelmässä. Lisätietoa rakennerahasto-ohjelman toimintalinjoista ja erityistavoitteista: http://www.rakennerahastot.fi/kestavaa-kasvua-ja-tyota-2014-2020-ohjelma

Kainuun liiton EAKR-hankkeiden osalta hakemuksia käsitellään hakuaikojen puitteissa. Hakemuksia otetaan vastaan erillisen hakuilmoituksen mukaisesti 4.5.–4.9.2020 välisenä aikana. Hakemus jätetään käsittelyyn EURA 2014 -järjestelmässä. EURA 2014:ään kirjaudutaan 2.1.2020 alkaen Suomi.fi-tunnistuksen avulla. Rahoittava viranomainen arvioi ja pisteyttää hakemuksen yleisten ja erityistavoitekohtaisten arviointiperusteiden sekä aluekohtaisten arviointiperusteiden perusteella. Hakemuksista voidaan pyytää tarkennuksia ja lisätietoja. Kainuun liiton on rahoittavana viranomaisena varmistettava, että hankesuunnitelma on sisällöltään soveltuva, horisontaaliset periaatteet huomioidaan toiminnassa asianmukaisesti, hankkeen kustannusarvio on kohtuullinen, muut rahoittajat ovat sitoutuneet omiin osuuksiinsa ja yhteistyösopimukset on laadittu.

Millainen on hyvä hanke 

Hakijan on hyvä olla jo suunnitteluvaiheessa yhteydessä rahoittavaan viranomaiseen laadukkaan ja ohjelma-asiakirjan mukaisen hakemuksen tekemiseksi. Hakijoiden tasapuolisen kohtelun vuoksi viranomaisen antama neuvonta on kuitenkin yleisluontoista. Lisätietoja https://www.kainuunliitto.fi/kehittamisrahoitus

Rahoitettavaksi valittavien hankkeiden määrä riippuu hakuun käytettävissä olevasta rahoituksesta ja haussa saapuneiden hakemusten laadusta.

Lisätiedot